ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 7/2018

 

BURMISTRZA NOWEGO STAWU

 

z dnia 31 grudnia 2018 rokuw sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rokNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) - z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2


Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr2.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

B u r m i s t r zJERZY SZAŁACH 

U z a s a d n i e n i e

 

do Zarządzenia Nr 7/2018 Burmistrza Nowego Stawu

z dnia 31 grudnia 2018 roku

 

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 

 

W ramach niniejszego Zarządzenia częściowo została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 2.905 złotych, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych.

 

Ponadto dokonano odpowiednich przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami w obrębie tego samego działu klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynikającą z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późniejszymi zmianami), polegających na zmianach ich wysokości w stosownych podziałkach tej klasyfikacji w celu niedopuszczenia do przekroczenia planowanych limitów wydatków.

 

 

 

B u r m i s t r zJERZY SZAŁACH

 

Załączniki

Zał_1_Zarz_7.pdf

Data: 2019-01-08 11:37:46 Rozmiar: 122.24k Format: .pdf Pobierz

Zał_2_Zarz_7.pdf

Data: 2019-01-08 11:37:46 Rozmiar: 72.82k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Irena Borecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Borecka
Czas wytworzenia: 2019-01-08 11:37:46
Czas publikacji: 2019-01-08 11:37:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak