ZARZĄDZENIE Nr 7/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2019

 

BURMISTRZA NOWEGO STAWU

 

z dnia 04 stycznia 2019 roku

 

 

w sprawie opracowania p l a n u    f i n a n s o w e g o   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok
Na podstawie art. 249 pkt 1, ppkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - z a r z ą d z a m, co następuje:§ 1

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.B u r m i s t r z          JERZY SZAŁACH 

 

Załączniki

Zał_1_zarz_16.pdf

Data: 2019-01-10 08:31:15 Rozmiar: 86.23k Format: .pdf Pobierz

Zał_1a_zarz_16.pdf

Data: 2019-01-10 08:31:15 Rozmiar: 99.71k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 7
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Irena Borecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Borecka
Czas wytworzenia: 2019-01-10 08:31:15
Czas publikacji: 2019-01-10 08:31:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak