ZARZĄDZENIE Nr 22/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku 

 
 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 22/2019

 

BURMISTRZA NOWEGO STAWU

 

z dnia 28 stycznia 2019 rokuw sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rokNa podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) - z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 39.288.923

na skutek ich zwiększenia o kwotę 510 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 37.062.720

w wyniku ich zwiększenia o kwotę 510 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr3.

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.B u r m i s t r zJERZY SZAŁACHU z a s a d n i e n i e

 

do Zarządzenia Nr 22/2019 Burmistrza Nowego Stawu

z dnia 28 stycznia 2019 roku

 

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy oraz planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rokW niniejszym zarządzeniu zwiększono plan dotacji celowych na 2019 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w dziale 852, rozdziale 85215, §2010 o kwotę 510 złotych przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Częściowo została rozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 20.000 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300).

Ponadto dokonano odpowiednich przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi paragrafami w obrębie tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynikającą z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późniejszymi zmianami), polegających na zmianach ich wysokości w stosownych podziałkach tej klasyfikacji w celu niedopuszczenia do przekroczenia planowanych limitów wydatków.

 

 

B u r m i s t r zJERZY SZAŁACH

 

Załączniki

Zał_1_zarz_22.pdf

Data: 2019-02-06 11:36:33 Rozmiar: 66.31k Format: .pdf Pobierz

Zał_2_zarz_22.pdf

Data: 2019-02-06 11:36:33 Rozmiar: 115.41k Format: .pdf Pobierz

Zał_3_zarz_22.pdf

Data: 2019-02-06 11:36:33 Rozmiar: 66.79k Format: .pdf Pobierz

Zał_3a_zarz_22.pdf

Data: 2019-02-06 11:36:33 Rozmiar: 62.3k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Irena Borecka
Osoba odpowiedzialna za informację : Irena Borecka
Czas wytworzenia: 2019-02-06 11:36:33
Czas publikacji: 2019-02-06 11:36:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak