Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 160/XXI/2012

 w sprawie: przystąpienia Gminy Nowy Staw do projektu pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
2012-03-06 09:51:16
UCHWAŁA NR 159/XXI//2012

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipinka, Gmina Nowy Staw
2012-03-06 09:50:23
UCHWAŁA NR 158/XXI/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Nowym Stawie przy ul.Obrońców Westerplatte, stanowiącej działkę nr 43 obręb nr 2 Nowy Staw.
2012-03-06 09:49:08
UCHWAŁA NR 157/XXI/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 1 miasta Nowy Staw.
2012-03-06 09:48:10
UCHWAŁA NR 156/XXI/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trępnowy, gmina Nowy Staw.
2012-03-06 09:47:18
UCHWAŁA NR 155/XXI/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Nowy Staw.
2012-03-06 09:46:18
UCHWAŁA NR 154/XXI/2012

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 miasta Nowy Staw.
2012-03-06 09:45:23
UCHWAŁA NR 153/XXI/2012

 w sprawie odpłatnego nabycia od osoby fizycznej do gminnego zasobu, nieruchomości oznaczonej nr 132/1 i 132/2, położonej w obrębie 1 miasta Nowy Staw z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.
2012-03-06 09:44:19
UCHWAŁA NR 152/XXI/2012

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012-03-06 09:43:10
UCHWAŁA NR 150/XXI/2012

 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012-03-06 09:42:10