Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 24/2010

 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 331/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski
2011-03-25 11:21:35
Uchwała Nr 23/2010

 w sprawie p r z y j ę c i a planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na rok 2011.
2011-03-25 11:16:47
Uchwała Nr 22/2010

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie nieruchomościami gminnymi
2011-03-25 11:15:31
Uchwała Nr 21/2010

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pręgowo Żuławskie
2011-03-21 11:23:15
Uchwała Nr 20/2010

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na terenie miasta Nowy Staw w obrębach 1, 2, 3
2011-03-21 11:21:02
Uchwała Nr 19/2010

 w sprawie ustalenia uposażenia dla Burmistrza Nowego Stawu.
2011-03-21 11:19:43
Uchwała Nr 18/2010

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
2011-03-21 11:16:06
Uchwała Nr 17/2010

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw
2011-03-21 11:14:53
Uchwała Nr 16/2010

 w sprawie uchwalenia aktualizacji: „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowy Staw do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015”
2011-03-21 11:13:27
Uchwała Nr 15/2010

 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu
2011-03-21 11:12:00