Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 498

 w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Nowy Staw.
2010-12-21 09:20:28
Uchwała Nr 497

 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Nowy Staw dróg śródpolnych, stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych.
2010-12-21 08:59:34
Uchwała Nr 496

 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2010-12-21 08:58:27
Uchwała Nr 495

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015
2010-12-21 08:57:14
Uchwała Nr 494

 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
2010-12-21 08:55:41
Uchwała Nr 493

 w sprawie zmiany uchwały nr 237/2008 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw
2010-12-21 08:54:23
Uchwała Nr 492

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Chlebówko
2010-12-21 08:52:26
Uchwała Nr 491

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Stawiec i obrębie 1 Nowy Staw
2010-12-21 08:50:30
Uchwała Nr 490

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
2010-12-21 08:48:36
Uchwała Nr 489

 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2010-12-21 08:44:38