Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 366/LI/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 7/2010 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie.
2014-02-12 11:37:40
UCHWAŁA NR 365/LI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Stawu.
2014-02-12 11:36:08
UCHWAŁA NR 364/LI/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014 – 2020.
2014-02-12 11:35:18
UCHWAŁA NR 363/LI/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014-02-12 11:34:13
UCHWAŁA NR 362/LI/2014

w sprawie odpłatnego nabycia do mienia komunalnego Gminy Nowy Staw, nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 62/8 obręb 1 miasta Nowy Staw, stanowiącej własność Skarbu Państwa
2014-02-12 11:33:18
UCHWAŁA NR 361/LI/2014

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie i utworzeniu Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie
2014-02-12 11:32:33
UCHWAŁA NR 360/LI/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przewidzianych do wykonania w 2014 roku
2014-02-12 11:31:33
UCHWAŁA NR 359/LI/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw
2014-02-12 11:30:49
UCHWAŁA NR 358/LI/2014

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok
2014-02-12 11:29:38
UCHWAŁA NR 357/LI/2014

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nidowo, Gmina Nowy Staw
2014-02-12 11:28:31