Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 259/XXXIV/2013

 w sprawie zmiany uchwały nr 227/XXX/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 23
października 2012 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o ofercie i umowie zbycia udziałów
Gminy Nowy Staw w spółce Administracja Domów Mieszkalnych Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Stawie
2013-02-04 10:08:51
UCHWAŁA NR 258/XXXIV/2013

 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie Lubstowo, gmina Nowy Staw
2013-02-04 10:08:01
UCHWAŁA NR 257/XXXIV/2013

 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok
2013-02-04 10:07:14
UCHWAŁA NR 256/XXXIV/2013

 w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach
wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013-02-04 10:06:34
UCHWAŁA NR 255/XXXIV/2013

 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zwrotu poniesionych kosztów
2013-02-04 10:05:40
UCHWAŁA NR 254/XXXIV/2013

 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy miasta i gminy Nowy Staw z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na
rok 2013”
2013-02-04 10:03:50
UCHWAŁA NR 253/XXXIV/2013

 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Nowostawskiego Ośrodka
Kultury w Nowym Stawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie i utworzeniu
Nowostawskiego Centrum Kultury i Edukacji w Nowym Stawie
2013-02-04 10:01:54
UCHWAŁA NR 252/XXXIV/2013

 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie
przy ul. Bankowej 2.
2013-02-04 10:01:11
UCHWAŁA NR 251/XXXIV/2013

 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Gajewskiego w Świerkach
2013-02-04 10:00:21
UCHWAŁA NR 250/XXXIV/2013

 w sprawie zmiany uchwały Nr 244/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 21 grudnia
2012roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowy
Staw
2013-02-04 09:59:02