Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 49/VII/2015

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Staw
2015-04-02 15:10:26
UCHWAŁA NR 48/VII/2015

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
2015-04-02 15:09:51
UCHWAŁA NR 47/VII/2015

 w sprawie wysokości i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2015-04-02 15:09:18
UCHWAŁA NR 46/VII/2015

 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nowy Staw
2015-04-02 15:08:16
UCHWAŁA NR 45/VII/2015

 w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych będących pracami na potrzeby ochrony przyrody na pomnikach przyrody na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw
2015-04-02 15:07:50
UCHWAŁA NR 44/VII/2015

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Staw
2015-04-02 15:07:16
UCHWAŁA NR 43/VII/2015

 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2015-04-02 15:06:48
UCHWAŁA NR 42/VII/2015

 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie w drodze przetargu
2015-04-02 15:06:21
UCHWAŁA NR 41/VII/2015

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Nowy Staw oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony
2015-04-02 15:05:50
UCHWAŁA NR 40/VII/2015

 w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Staw
2015-04-02 15:05:19