Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 129/XVI/2015

w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Nowy Staw za lata 2013-2014”

2015-12-08 07:56:38
UCHWAŁA NR 128/XVI/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

2015-12-08 07:56:08
UCHWAŁA NR 127/XVI/2015

w sprawie Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

2015-12-08 07:49:15
UCHWAŁA NR 126/XVI/2015

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych

2015-12-08 07:48:44
UCHWAŁA NR 125/XVI/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

2015-12-08 07:47:05
UCHWAŁA NR 124/XVI/2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 - 2020

2015-12-08 07:46:15
UCHWAŁA NR 123/XVI/2015

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania własne inne niż zadania publiczne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu wykonywania i kontroli zadań zleconych.

2015-12-08 07:44:20
UCHWAŁA NR 122/XVI/2015

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy miasta i gminy Nowy Staw z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2016”

2015-12-08 07:43:41
UCHWAŁA NR 121/XVI/2015

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o .o. w Nowym Dworze Gdańskim

2015-12-08 07:43:03
UCHWAŁA NR 120/XVI/2015

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw ( z wykluczeniem miejscowości Lipinka i Świerki) na okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

2015-12-07 12:47:43