Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 133/XVII/2015

w sprawie poboru należności finansowych i podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

2015-12-29 12:53:22
UCHWAŁA NR 135/XVII/2015

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie na 2016 rok

2015-12-29 12:52:43
UCHWAŁA NR 139/XVII/2015

w sprawie zmiany uchwały nr 126/XVI/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych

2015-12-29 12:46:00
UCHWAŁA NR 138/XVII/2015

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Nowy Staw na lata 2015 – 2018”

2015-12-29 12:45:23
UCHWAŁA NR 137/XVII/2015

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowy Staw do partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie
robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”

2015-12-29 12:41:24
UCHWAŁA NR 136/XVII/2015

w sprawie realizacji projektu pn. " Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław ( wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi)" w ramach partnerstwa z Miastem Malbork, Miastem i Gminą Sztum, Gminą Stare Pole, Gminą Malbork, Powiatem Sztumskim, Powiatem Malborskim

2015-12-29 12:40:48
UCHWAŁA NR 134/XVII/2015

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku dla Przedsiębiorstwa " Nogat" Sp. z o. o.

2015-12-29 12:38:57
UCHWAŁA NR 132/XVII/2015

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2015 rok

2015-12-29 12:37:22
UCHWAŁA NR 131/XVII/2015

w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2016 rok

2015-12-29 12:36:37
UCHWAŁA NR 130/XVII/2015

w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2015-12-29 12:34:35