Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 185/XXI/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XX/2016 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcie w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Nowy Staw

2016-06-15 10:10:11
UCHWAŁA NR 184/XXI/2016

w sprawie zapewnienia środków na realizację projektu pn. „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”

2016-06-15 10:09:28
UCHWAŁA NR 183/XXI/2016

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych

2016-06-15 10:07:58
UCHWAŁA NR 182/XXI/2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-06-15 10:07:16
UCHWAŁA NR 181/XXI/2016

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw”

2016-06-15 10:06:36
UCHWAŁA NR 180/XXI/2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-06-15 10:05:59
UCHWAŁA NR 179/XXI/2016

w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2016-06-15 09:59:10
UCHWAŁA NR 178/XXI/2016

w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Słowackiego 6/2 w Nowym Stawie

2016-06-15 09:58:25
UCHWAŁA NR 177/XXI/2016

w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Słowackiego 6/1 w Nowym Stawie

2016-06-15 09:57:54
UCHWAŁA NR 176/XXI/2016

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie 1 Nowy Staw

2016-06-15 09:57:24