Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 242/XXX/2016

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez Gminę Nowy Staw przedszkolu publicznym

2016-12-27 14:59:24
UCHWAŁA NR 241/XXX/2016

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Nowy Staw z Gminami: Cedry Wielkie, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna oraz Miłoradz w celu wspólnej realizacji projektu pn. ,,Czyste Żuławy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii

2016-12-27 14:58:53
UCHWAŁA NR 240/XXX/2016

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2016 rok

2016-12-27 14:58:22
UCHWAŁA NR 239/XXX/2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Nowy Staw na okres od dnia 01 lutego 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku dla Przedsiębiorstwa " Nogat" Sp. z o. o.

2016-12-27 14:57:53
UCHWAŁA NR 238/XXX/2016

w sprawie umarzania odsetek od zaległości powstałych z tytułu nieopłaconego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Staw

2016-12-27 14:57:23
UCHWAŁA NR 237/XXX/2016

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

2016-12-27 14:56:55
UCHWAŁA NR 236/XXX/2016

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 Nowy Staw

2016-12-27 14:56:27
UCHWAŁA NR 235/XXX/2016

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 1 Nowy Staw

2016-12-27 14:56:02
UCHWAŁA NR 234/XXX/2016

w sprawie u c h w a l e n i a budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2017 rok

2016-12-27 14:55:28
UCHWAŁA NR 233/XXX/2016

w sprawie p r z y j ę c i a wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2016-12-27 14:54:52