Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 250/XXXI/2017

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Nowy Staw z Gminami: Cedry
Wielkie, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański oraz Powiatem
Gdańskim w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu
bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania
oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1
Ograniczanie zagrożeń naturalnych

2017-02-06 12:12:33
UCHWAŁA NR 249/XXXI/2017

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Nowym Stawie
na 2017 rok

2017-02-06 12:09:01
UCHWAŁA NR 248/XXXI/2017

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
na rzecz Gminy Nowy Staw

2017-02-06 12:07:44
UCHWAŁA NR 247/XXXI/2017

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw

2017-02-06 12:06:08
UCHWAŁA NR 246/XXXI/2017

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2017 roku przez Gminę Nowy Staw Powiatowi
Malborskiemu

2017-02-06 12:02:55
UCHWAŁA NR 245/XXXI/2017

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2017-02-06 12:00:08
UCHWAŁA NR 244/XXXI/2017

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2017 rok

2017-02-06 11:58:19
UCHWAŁA NR 243/XXXI/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

2017-02-06 11:54:35