Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 342/XLVI/2018

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2018-02-05 10:25:15
UCHWAŁA NR 341/XLVI/2018

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowy Staw”

2018-02-05 10:24:35
UCHWAŁA NR 340/XLVI/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika dla upamiętnienia utworzenia polskiej tajnej organizacji Młody Las

2018-02-05 10:23:59
UCHWAŁA NR 339/XLVI/2018

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Staw

2018-02-05 10:23:17
UCHWAŁA NR 338/XLVI/2018

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Nowy Staw

2018-02-05 10:22:22
UCHWAŁA NR 337/XLVI/2018

w sprawie u d z i e l e n i a pomocy finansowej w 2018 roku przez Gminę Nowy Staw Powiatowi Tczewskiemu

2018-02-05 10:21:43
UCHWAŁA NR 336/XLVI/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej w 2018 roku przez Gminę Nowy Staw

2018-02-05 10:21:02
UCHWAŁA NR 335/XLVI/2018

w sprawie z a c i ą g n i ę c i a pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

2018-02-05 10:20:34
UCHWAŁA NR 334/XLVI/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-02-05 10:19:39
UCHWAŁA NR 333/XLVI/2018

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-02-05 10:18:43