Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 379/LI/2018

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. "Rowerem bez granic - rozwój
turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywna w tym turystykę rowerową"
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 -2020

2018-06-09 08:25:48
UCHWAŁA NR 378/LI/2018

w sprawie zmiany Uchwały nr 369/L/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 kwietnia
2018 r. w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienie Burmistrza Nowego Stawu do złożenia
w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

2018-06-09 08:24:31
UCHWAŁA NR 377/LI/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nowy Staw dla fragmentu wsi Mirowo

2018-06-09 08:23:14
UCHWAŁA NR 376/LI/2018

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych
na obszarze Gminy Nowy Staw

2018-06-09 08:23:02
UCHWAŁA NR 375/LI/2018

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika
wieczystego, położonej w obrębie 1 Nowy Staw

2018-06-09 08:20:18
UCHWAŁA NR 374/LI/2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Nowy Staw na obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-06-09 08:18:39
UCHWAŁA NR 373/LI/2018

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia
Coolturalny Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie

2018-06-09 08:16:47
UCHWAŁA NR 372/LI/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 roku przez Gminę Nowy Staw Powiatowi
Malborskiemu

2018-06-09 08:15:06
UCHWAŁA NR 371/LI/2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowy Staw

2018-06-09 08:13:48
UCHWAŁA NR 370/LI/2018

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok

2018-06-09 08:11:54