Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 409/LIV/2018

w sprawie zmiany uchwały nr 331/XLV/2017 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 19 grudnia
2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 rok

2018-08-06 14:04:56
UCHWAŁA NR 408/LIV/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Nowy Staw miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

2018-08-06 14:03:52
UCHWAŁA NR 407/LIV/2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Nowy Staw.

2018-08-06 14:03:04
UCHWAŁA NR 406/LIV/2018

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2018-08-06 14:01:49
UCHWAŁA NR 405/LIV/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

2018-08-06 14:01:17
UCHWAŁA NR 404/LIV/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

2018-08-06 14:00:08
UCHWAŁA NR 403/LIV/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

2018-08-06 13:59:25
UCHWAŁA NR 402/LIV/2018

w sprawie zmiany uchwały Nr 27/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 stycznia
2011 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości
gruntowych, położonych przy ul. Słowackiego w Nowym Stawie

2018-08-06 13:58:52
UCHWAŁA NR 401/LIV/2018

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gmię Nowy Staw prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej od PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

2018-08-06 13:58:03
UCHWAŁA NR 400/LIV/2018

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 293/2009 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia
23 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego niektóre zasady
wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i przedszkolu dodatków do wynagrodzenia i nagród

2018-08-06 13:57:24