Umowa Nr - I - 342 - 1/06 

 

 


Umowa Nr –I-342 -1/06

Umowa została zawarta dnia 31 stycznia 2006 r. w Nowym Stawie pomiędzy:

Gminą Nowy Staw, ul. Bema 1 reprezentowaną przez:

1.Jerzego Szałacha - Burmistrza Miasta Nowy Staw

zwaną dalej Zamawiającym a,

Centralnym Wodociągiem Żuławskim Sp. z o.o 82-100 Nowy Dwór Gdański ul.Warszawska 28A reprezentowanym przez:

1.Eugeniusza Jarembę - Prezesa

2.Jerzego Megera - V-ce Prezesa

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na eksploatacji sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Nowy Staw.

2.Zamawiający w celu realizacji przedmiotu umowy wydzierżawia Wykonawcy sieć kanalizacyjną o łącznej długości: sieć grawitacyjna 19 742,52 m

sieć podciśnieniowa 5206,5 m, tłoczna 796,2m

Przepompownie ścieków - ilość 6 sztuk

§2

  1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksploatacji, bieżącą konserwację i monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowo-grawitacyjnym wraz z przepompowniami na terenie miasta i gminy Nowy Staw stanowiący mienie komunalne z wyłączeniem finansowania rozbudowy, modernizacji i remontów kapitalnych.
  2. Do zadań eksploatatora należy ponadto:

- przesył ścieków siecią kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnię ścieków w Malborku,

- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej i w przepompowniach,

- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz

dokonywanie uzgodnień branżowych,

- podpisywanie umów z odbiorcami usług kanalizacyjnych,

- rozliczenie odbiorców usług kanalizacyjnych,

- sprawozdawczość oraz dokonywanie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska

§3

Umowa zostaje zawarta na okres, od dnia 31 stycznia 2006 do dnia 31 stycznia 2009 r.

§4

1. Za odprowadzenie 1 m3 nieczystości płynnych Wykonawca będzie pobierał od odbiorców opłatę w wysokości 3,87 zł brutto

2.Za dzierżawę sieci kanalizacyjnej, o której mowa w § 1. pkt 2 niniejszej umowy Wykonawca będzie płacił czynsz dzierżawny w wysokości 366 zł miesięcznie brutto.

3.Wysokość czynszu dzierżawnego może ulegać zmianie o ile następować będą zmiany wysokości stawki opłat do odbiorców za odprowadzenie nieczystości płynnych. Stawka za odprowadzenie 1m3 nieczystości płynnych w wysokości 3,87 zł brutto obowiązuje w roku 2006r, w następnych latach stawka tzw. taryfa podlega uchwaleniu przez Radę Miejską.

4.Zapłata czynszu dzierżawnego następować będzie z góry na podstawie faktury wystawionej do dnia 10 – tego każdego miesiąca w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.Zamawiający nie przewiduje żadnej dotacji w zakresie przedmiotowego zamówienia, w związku z powyższym Wykonawca sam będzie finansował działalność kanalizacyjną w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń.

6.Usuwanie awarii sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i podciśnieniowej należy usunąć w ciągu 4–ech godzin od momentu powiadomienia.

§5

Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Nowy Staw na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

§6

1.Wykonawca w przypadku zerwania umowy z jego winy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 25 % wartości rocznego zamówienia.

2.W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia rocznego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie.

§7

Zobowiązuje się Wykonawcę do przepisania umów o których mowa w §.1 w terminie do 28 lutego 2006r. tj. energia elektryczna itp.)

§8

Prowadzenie rozbudowy, modernizacji i remonty kapitalne należą do Zamawiającego, który ponosi koszty z tym związane.

§9

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1.Złożona oferta Wykonawcy,

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§10

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§12

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                  ZAMAWIAJĄCY

 


Liczba odwiedzin : 1112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Nowym Stawie
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2006-02-07 00:00:00
Czas publikacji: 2006-02-07 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak